Cilesia dhe siguria

Kompania jone eshte e certifikuar nga standartet ISO 9001:2008.

Certfikimi perfshin prodhimin,tregetimin dhe shperndarjen e materialeve eksplosive.